Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.

Green Crypto Currency

REALCOIN – ĐỒNG TIỀN SỐ XANH ĐỘC NHẤT VÀ ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN LÀ CÁC DỰ ÁN XANH Ở CBD NHỮNG THÀNH PHÓ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Realcoin (RCT) là Đồng tiền số XANH có bản vị duy nhất, được bảo đảm bằng tài sản xanh ở những thành phố có nhiều tăng trưởng bền vững và bất biến trên nền tảng blockchain toàn cầu. Đồng thởi được kết hợp vơi tín chỉ carbon.

 

REALCOIN

Realcoin (RCT) là Đồng tiền số XANH có bản vị duy nhất, được bảo đảm bằng tài sản xanh ở những thành phố có nhiều…